"Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir."
Aristoteles
Kişi Detayları
Adı Dr. Öğr. Üyesi Arif KORKMAZ
Bölüm Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı Din Sosyolojisi
Özgeçmiş 1976 Konya doğumluyum. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı fakültede araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi ABD'nda Yrd. Doç. Dr. olarak görevime devam etmekteyim.
Doğum Yeri Beyşehir / KONYA
Doğum Tarihi 1976
Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk
Doktora Yaptığı Üniversite Selçuk
Adres Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Oda No 316
Dahili 8106
E-posta arifkorkmaz1976@hotmail.com
Telif Kitapları
Göç ve Din
Hakemli Makaleleri
Değerler Sosyolojisi
Günah Sosyolojisine Giriş: Hz. Muhammed'in Günahkar Kişi ve Gruplara Yaklaşımı
Hastanede Dini Hayat: Teorik Çerçeve
Mehmed Said Paşa Sefaretnamesi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
Tezleri
Göç ve Din (İsveç'teki Kululular Örneği)
Hastanede Dini Hayat (Konya Örneği)
Bildirileri
Din Değişim Etkileşimi Bağlamında İslami Eşcinsellik Algısında Çağdaş Kırılmalar
İslam Günah Sosyolojisine Giriş: Hz. Peygamber'in Günahkar Kişi ve Gruplara Yaklaşımı
Kadına Yönelik Şiddette Dinin Rolü: Sosyolojik Bir Analiz
Kutsal Kitapların Kadın Algısı: Sosyolojik Bir Analiz
Kütüphanesindeki Eserler
2001 uygarlığı
Agik : la conference sur la securite et la cooperation en europe
Ahd-i cedid
Aile hekimliği
Akıl ve akıl bozukluğu : klasik çağda deliliğin tarihi
Alman okul kitaplarında İslam
Almanya’da “hayali Türkiye”nin müziği
Almanya’da Türk kimliği : din ve entegrasyon
Ana hatlarıyla tasavvuf tarihi
Anadolu manzaraları
Anadolu'dan İsveç'e
Anahatları ile İslam eğitim tarihi
Anahatlarıyla tasavvuf ve tarikatlar
Arap dünyasında köktencilik : (devrimci İslam)
Arapça hikmetli sözler Arapça-Türkçe
Aşiretler raporu
At yarışları atlı sporlar
Atatürk devrimi sosyolojisi
Avrupa'da İslam ve Müslümanlar
Avrupada’da Türk ailesi ve din eğitimi : Avusturya örneği
Avrupalı müslüman olmak
Aydınlanma felsefesi
Aykırı Kuşlar
Azerbaycan Üniversite gençliğinde dini hayat : Bakü devlet üniversitesi örneği
Azınlık kavramı
Bakıllani ve insanın fiilleri
Başlangıçtan günümüze İslam müesseseleri tarihi
Batı rüyası okulu kulu -belgesel-
Bediüzzaman Said Nursi olayı : Türkiye'de din ve toplumsal değişme
Belçika Türkleri Türkiye ve AB arasında köprü mü, engel mi?
Belçika’da Türk ailesi ve din eğitimi
Ben Almanyalıyım
Berlin'in nar çiçeği
Beş şehir
Beyond integration : challenges of belonging in diaspora and exile
Bilim tarihi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri II (Nitel) (Nitel Araştırmada Veri Analizi: Raporlaştırma ve Nitel Verilerin Sayısal Analizi)
Bir aşk söyleminden parçalar
Bir zamanlar İstanbul : eski adetler-eğlenceler-sosyal hayat-esnaf kuruluşları-bütün yönleri ile
Bitmeyen göç : konuk işçilikten ulus ötesi yurttaşlığa
Bizi kuşatan toplum : sosyolojiye giriş
Blagul islam? müslimer i sverige
Bölgeler arası dengesizlik ve doğu kalkınması
Bu ülke
Buhranlarımız
Büyük dünya seyahatnamesi : eksiksiz edisyon
Büyük Fransızca-Türkçe sözlük = Grand dictionnaire Français-Turc
Büyüyen fotoraf küçülen sosyoloji
Can çekişen Türkiye : 1914
Cinsiyet
Concise Islamic catechism
Çağdaş kavramlar ve düzenler
Çağdaş sosyoloji kuramları
Çağdaş sosyoloji kuramları
Çağdaşlaşma - yabancılaşma ve kimlik
Çin öyküleri
De som glömdes vid sista hallplatsen
Denemeler
Diaspora mekanları
Diasporada dini yaşamak : Azerbaycan Ahıska Türkleri örneği
Dilbilim
Dilsel toplumbilim
Din antropolojisi
Din eğitiminin temel meseleleri
Din felsefesine giriş
Din fenomeni
Din öğretimi : özel öğretim yöntemleri
Din psikolojisi
Din psikolojisine giriş
Din sosyolojisi
Din sosyolojisi
Din sosyolojisi
Din sosyolojisi
Din sosyolojisi
Din sosyolojisi
Din sosyolojisi
Din sosyolojisi : klasik ve çağdaş yaklaşımlar
Din sosyolojisi : klasik ve çağdaş yaklaşımlar
Din sosyolojisi : makaleler
Din Sosyolojisi (Göç ve Din)
Din Sosyolojisi El Kitabı (Tıp ve Din)
Din ve Allah inancı
Din ve hayat
Din ve ideoloji
Din ve toplum
Din, terör ve hoşgörü
Dini hayatın ilkel biçimleri
Dini sosyoloji
Dinin anlamı ve sosyal fonksiyonu
Dinler tarihinde metodoloji denemeleri
Dinler tarihine giriş
Dinlerin dejenerasyonu
Durkheim sosyolojisi
Dünden bugünden : tarih, kültür, milliyetçilik
Dünyada açlık
Dünyayı değiştiren kitaplar
Eğitim sosyolojisi
Eğitim sosyolojisi
Eğitim sosyolojisine giriş (eğitim ve toplum)
Eğitim sosyolojisinin temel kavram ve alanları üzerine bir araştırma
Ekonomik ve sosyal boyutuyla İslamda nüfus politikası
el-Câmiü's-sahih
el-Muvatta’
Elmalılı Hamdi Yazır’dan tefsir nükteleri
Endülüs müslümanları : ilim ve kültür tarihi
Entegrasyonun ötesinde Türkiye’den Fransa’ya göç ve göçmenlik halleri
Eskiçağ maddecileri
Eşcinsellik
Euro-Türkler Türkiye ile Avrupa Birliği arasında köprü mü engel mi? : Almanya-Türkleri ve Fransa Türkleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma
Evsahipleri deneme-söyleşi
Farabi
Farsça: dilbilgisi, konuşma, sözlük
Felsefe sözlüğü
Felsefe tarihi
Felsefe yazıları
Felsefenin başlangıç ilkeleri
Felsefenin sefaleti : M. Proudhon’un Sefaletin Felsefesi’ne cevap
Fetihlerle anadolunun Türkleşmesi ve İslamlaşması
Gazali: hakikat araştırması, felsefe eleştirisi, etkisi
Geldiler ve kaldılar: Almanya Türkleri’nin yaşam öyküleri
Gelenek
Geleneksel toplumdan modern topluma geçişte dini hayat : (Rize il merkezi örneği)
Gençler için hayat bilgisi
Gençlik
Gençlik ve din
Genel sosyoloji üzerine bir deneme
Genetiğiyle oynanmış kavramlar ve aile medeniyetinin sonu
Gizli kimlik : eşcinselliğin anlamı üzerine
Globalised Islam : the search for a new ummah
Göç temizliği
Göç ve din : Adana örneği
Göç ve ötesi
Göçler çağı : modern dünyada uluslararası göç hareketleri
Gönül destanı
Gudastyrd Vardag
Güneyde söyleşiler
Hadis el kitabı : Peygamberimizin sözleri ve halleri
Hastalık, ölüm ve cenaze
Hastanede Dini Hayat
Haydar çelebi ruznamesi
Hazret-i Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi hayatı ve şahsiyeti
Herodot tarihi
Hıristiyan ilahiyatı
Hilmi Ziya Ülken
Hukuk sosyolojisinin antropolojik temelleri ve genel gelişim çizgisi
Hüccetullahi'l-baliğa
Hz. Muhammed ve Arap-İslam kültürü dönemi
I. Uluslararası Selçuklu kültür ve medeniyeti kongresi bildiriler [Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi (I. :2000: Konya)]
Irkçı bölücülüğe karşı İslam’da birlik
Islam och muslimer i sverige
Islam, muslimer och den svenska skolan
Islams varld
İbn Haldun ve göç tarihi
İktisadi fıkıh terimleri
İlkçağ felsefesi tarihi
İlm-i umran : İbni Haldun’da toplum bilimsel düşünce
İmam A'zam Ebu Hanife'nin hocası Hammad ve fıkhi görüşleri
İnsan yetiştirme düzenimiz : politika, eğitim, kalkınma
İslam ceza hukukunda idamı gerektiren suçlar
İslam düşüncesinde insan hürriyeti : Cüveyni eksenli bir tetkik
İslam eğitiminde öğretmen öğrenci münasebetleri
İslam felsefesi kelamı ve tasavvufuna kısa bir giriş
İslam felsefesine giriş
İslam felsefesinin serüveni
İslam hukuku : sosyal ve tarihi bağlamı içinde
İslam hukuku açısından hukuk ve insan hakları
İslam hukukunda örf ve adet
İslam iktisadı: mukayeseli bir tedkik
İslâm iş ve ticaret ahlâkı
İslam kapitalizm uyuşmazlığı
İslam kurumları tarihi
İslam kültürünün garbı medenileştirilmesi
İslam sanatı ve estetiğin temelleri
İslam sosyolojisine giriş
İslam ve Avrupa : inanç ayrılığı-yaşam birliği
İslam’da bilim ve teknoloji tarihi
İslama giriş
İslamcılık cereyanı
İslamda eğitim ve öğretim
İslamda sosyal güvenlik
İslamın bugünkü meseleleri
İslami benliğin iç yüzü
İstanbul (1874)
İsveç'te biz
İş uyuşmazlıkları sosyolojisi
Jurnal : 1955-65
Jurnal : 1966-83
Kalıcı felsefe
Kant ve felsefesi
Kapitalizm, marksizm ve İslam
Kent sosyolojisi
Kırk ambar : rümuz-ül edeb
Kitab’ı Bahriyye : denizcilik kitabı
Kitabın tarihi
Korku
Kökler ve yollar : Türkiye’de göç süreçleri
Kur'an'ın bütünlüğü üzerine : Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri
Kur'an'ın insan-biçimci dili
Kur’ân nedir?
Kur’an ve Mekke
Kur’ân ve toplum
Kur’âna göre eğitim felsefesi
Kuran-ı Kerimde adab-ı muaşeret
Kurumlar sosyolojisi : kurumlara başlangıç çerçevesinde bir çalışma
Kutsal kitapların kaynakları
Küçük felsefe tarihi
Kültür değişmesi ve milliyetçilik
Kültür fragmanları : Türkiye’de gündelik hayat
Küresel göç hikayeleri
Küreselleşme sivil toplum ve İslam : Türkiye üzerine yansımalar
Küreselleşme: neoliberal iddialar radikal yanıtlar
Latifeler
Mağaradakiler
Makaleler
Mass migrations in europe
Max Weber ve İslam : eleştirel bir yaklaşım
Medine'den Lozan'a : çok hukuklu sistemin tarihteki deneyleri
Mehmed Ali Ayni’nin düşünce dünyası
Mektuplar
Mesihi beklerken : mesihçi ve millenarist hareketler
Meşhurları ilk görüşüm
Metodolojik bir deneme olarak mali sosyoloji
Milenyum tarikatları : Batı’da yeni dini akımlar
Milliyetçiliğimizin esasları
Modern toplumda vatandaşlık demokrasi ve insan hakları : insan haklarının kültürel temelleri
Modernleşme, oryantalizm ve İslam
Mukaddime
Mukaddime
Muslimer i sverige
Müslümanların bazı yanlış anlamalarını anlamak
Necati bey divanı
Nietzsche Wagner'e karşı : bir ruhbilimcinin yazıları; Wagner olayı : bir müzisyen sorunu
Odaktaki sosyoloji din sosyolojisi
Onaltıncı yüzyıl Osmanlı imparatorluğu'nda gelenekler, görenekler ve sosyal hayat
Orta Asya’da İslamiyetin yayılışı ve Türkler : İslamiyetin Orta Asya’da ilk yayılış yılları ve ilk müslüman Türkler’in mücadeleleri, Türk yurtlarında İslam kültür ve medeniyetine giden yol
Oruç Beğ tarihi
Oryantalizmin soruları
Osmanlı Devletinde aşiret yönetimi : Rişvan Aşireti örneği
Osmanlı-Japon münasebetleri ve Japonya'da İslamiyet
Osmanlı’da İran’da mezhep ve devlet
Önce söz vardı : yorumsamacılık üzerine bir deneme
Öncü sosyologların kaleminden sosyoloji
Özne nesne biliş
Postmodern durum : postmodernizm
Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu
Psikoloji : insan intibakının esasları
Refah toplumunda getto
Safvetü't-tefasir
Sahih-i Buhari ve tercemesi
Sevgileri boşaltılmış evler
Sinema tarihi : başlangıcından 1986’ya kadar
Siyasetin sosyolojisi : bir sosyal kurum olarak siyaset
Sociology
Sosyal antropoloji açısından insan ve dünyası
Sosyal bilimler için istatistiğe giriş
Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri
Sosyal bilimlerde etnisite ve ırk
Sosyal gelişme ve İslam : din sosyolojisi açısından bir deneme
Sosyo-kültürel yönleriyle Türkiye’de hac olayı
Sosyoloji : bir giriş denemesi
Sosyoloji açısından din : dinin temel sosyal müesseseler üzerindeki tesirleri
Sosyoloji düşüncesinin özünde öteki ile ilişki
Sosyoloji nedir
Sosyoloji notları ve konferanslar
Sosyoloji tarihi
Sosyoloji tarihi I
Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi
Sosyolojiye giriş
Sünenu İbn Mace
Sünenü'd-Dârimî
Şahıslararası ihtilafın çözümünde lisanın rolü
Şehirleşme ve meseleleri
Tahtacılar : Mersin tahtacıları üzerine bir araştırma
Tarih felsefesi
Tarih fıkraları
Tasavvuf ve tarikatlar
Te'vilu muhtelifi'l-hadis
Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim li’l-imameyn el-Celaleyn
Televizyonun sosyolojik boyutu
Ten ve taş : Batı uygarlığında beden ve şehir
Teşrifat ve teşkilat-ı kadimemiz
Tevhidin düşünce ve hayata yansıması
Tevrat ve İncil’e göre Hz. Muhammed (a.s.)
Tevrat ve İncil’in eleştirisi
The age of migration
The force of tradition Turkish migrants at home and abroad
The Immigrant experience
The imagined versus the real other
Toplum sözleşmesi
Toplumbilim
Toplumbilim sözlüğü
Toplumsal değişme kuramları ve Türkiye gerçeği
Toplumsal sınıflar
Toplumun mantığı : bir mantıksal anlatı olarak sosyoloji
Transnational political Islam religion, ideologyand power
Turizm ve seyahat sosyolojisi
Türk din sosyolojisi imkan ve sorunlar
Türk dünyası : temel meseleler ve çözüm önerileri
Türk kimliği : kültür tarihinin kaynakları
Türk kültürü ve milliyetçilik
Türk modernleşmesi ve din
Türk popüler dindarlığı : (Çorum örneği)
Türk sosyoloji tarihi : II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e
Türk tarihinde edebi fıkralar ve nükteler
Türk toplumbilimcileri
Türk toplumunda kader ve kısmet inancı
Türk töresi
Türkçe-Arapça sözlük = el-Mevarid
Türkiye Avrupa'nın eşiğinde
Türkiye mektupları 1717-1718
Türkiye'de anayasalar
Türkiye'de din ve siyaset : makaleler
Türkiye'de misyonerlik faaliyetleri
Türkiye'de toplum ve siyaset makaleler: I
Türkiye'de vaizlik: tarihçesi ve problemleri
Türkiye’de din felsefesine doğru
Türkiye’de din ve değişim : bir Erol Güngör çözümlemesi
Türklerin dini tarihi : başlangıçlarından günümüze
Uluslararası emek göçü
Umrandan uygarlığa
Üç hanım şairin dilinden Hz. Peygamber
Women embracing Islam
XVIII. yüzyılda Osmanlı kurumları ve Osmanlı toplum yaşantısı
Yabancı kelimelere karşılıklar
Yaratıcılık
Yeni Atlantis
Yeni din sosyolojileri : Batı’da 1960 sonrası arayışlar
Yeni gelişmeler karşısında İslam hukuku
Yeni konuklar deneme-araştırma
Yeni Osmanlı düşüncesinin doğuşu
Yeni Osmanlıların dini ve siyasi görüşleri
Yeniçağ Avrupa medeniyetinden çağdaş İngiliz-Yahudi medeniyetine
Yurda dönen işçiler ve toplumsal değişme
Yüksek İslam Enstitüleri akademisyenlik özlemi ve akademisyenliğin anatomisi
Zeka
Ziya Gökalp
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr