"İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar."
Cervantes
Kişi Detayları
Adı Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR
Görevi Ana Bilim Dalı Başkanı
Bölüm Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı Din Eğitimi
Özgeçmiş 23.12.2008 tarihinde Doçent olmuştur.
Doğum Yeri Konya
Doğum Tarihi 1969
Lisans Yaptığı Üniversite SÜ İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora Yaptığı Üniversite SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon +903323238250
Oda No 110
Dahili 8010
E-posta okumuslar@hotmail.com
Diğer E-posta muhiddinokumuslar@gmail.com
Telif Kitapları
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinde Mesleki Doyum
Fıtrattan Dine
Sosyalleşme Sürecinde Din Eğitimi
Yapılandırmacı Yaklaşım ve Din Eğitimi
Bölüm Yazarlıkları
Din Eğitimi El Kitabı
Hz. Muhammed'in Hayatı Ders Kitabı 5. Sınıf
Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı 9. Sınıf
Hakemli Makaleleri
5E Yapılandırmacı Öğretim Modeli Ve Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi İşleniş Örneği
Çok Kültürlü Toplumlarda Din Hakkında Öğrenme Ve Dinden Öğrenme Modeli
Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikaye
Ehli Sünnetin Kurumlaşmasında Nizamiye Medreselerinin Etkisi
Hadislerin Anlaşılmasında Eğitsel Yorumun Önemi
Kur’an’da Tebliğ, Davet Ve Emir-Nehiy Kavramlarının Eğitim Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi
Tezleri
Bireyin Sosyalleşmesinde Din Eğitiminin Rolü –İlk Dönem İslam Toplumu Örneği-
Kur’an’a Göre Din Fıtrat Eğitim İlişkisi
Bildirileri
From Teacher-Centered Instruction towards a Student-Orientated Teaching
Kur Sisteminin Teorik Temelleri
Merhametin Kaynağı Vehbi mi, Kesbi mi?
Orta Dereceli Okullardaki Din Dersi Öğretmenlerinin Rehberlik Sorunu
Religious Education As An Effective Agent In The Coexistence Of Different Cultures: The Case Of Turkey
Religious Education in Turkey: Recent Developments in Policy
The Possibility of Constructivist Religious Education and Using Thecnology
Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Din Eğitiminin İmkan ve Sınırları
Kütüphanesindeki Eserler
‘Ben’ değeri tiryakiliği : duygusal gerilimle başedebilme yolları
100 ideas for teaching religious education
15. Milli Eğitim Şurası ve okullarımızda din eğitimi ve öğretimi -rapor-
1930’lardan günümüze Bursa’da dini hayat : gördüklerim duyduklarım yaşadıklarım - hatıralar -
21. yüzyıla doğru insan merkezli eğitim
21. Yüzyılda eğitim ve Türk eğitim sistemi
3 dilde Mesnevi'den damlalar
31 days to becoming a better religious educator
A beginner's guide to doing your education research project
A dictionary of education
Acı gerçeğimiz
Ahlak öğretiminde örnek olay incelemesi
Ahlak psikolojisi ve eğitimi
Ahlakın ve dinin iki kaynağı
Ahlaki değerlerin soyağacı
Ahmad Yasawi and the Diwan-ı Hikmat
Aile okulu
Ailede ,okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi
Ailede çocuğun din eğitimi
Akıl ve inanç : din felsefesine giriş
Aktif öğrenme yöntemleri : yeniden yapılan sınıflar için
Allah'a inan dosdoğru ol -Kur'an çerçevesinde İslam esasları-
Almanya’da dini eğitim
Ana hatlarıyla Mısır tarihi
Ana konularıyla Kur’ân
Ana ve babanın fazileti hakkında hadisler
Ana-baba okulu
Ana-baba ve çocuk : ailede çocuk eğitimi
Anadolu Selçuklu Çağı Mimarisi
Anadolu toprağının hazinesi çini : Selçuklu ve beylikler çağı çinileri
Ansiklopedik hat tezhip sanatları deyim ve terimleri sözlüğü
Ansiklopedik hat, tezhip sanatları deyim ve terimleri sözlüğü
Arap dilinde ve Kur’an’da farklar sözlüğü = el-Furuq fi’l-luğa
Araştırma-yazma ve sunu teknikleri yönlendirimiş çalışma I-II
Atatürk'ün 100. Doğum Yılında Türkiye 1. din eğitimi seminer : 23-25 Nisan 1981 [Türkiye Din Eğitimi Semineri (I : 1981 : Ankara)]
Avrupa Birliği sürecinde dini kurumlar ve din eğitimi: Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantı = Religious Institutions and Education in the Process of European Union : 17-19 Kasım 2006 Eresin Topkapı Hotel İstanbul
Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’de din eğitimi politikaları
Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’de din eğitimi politikaları
Avrupada’da Türk ailesi ve din eğitimi : Avusturya örneği
Ayet ve hadislerin ışığında İslami sohbetler
Ayetlerin iniş sebepleri ve sonuçları üzerine bir araştırma
Bağışlanmış bir günahkarın özel anıları ve itirafları
Basic english grammar
Batı'da devlet ve çocuk
Bazı felsefe meseleleri
Bedensel engellilik ve dini başa çıkma
Bektaşi menakıbnamelerinde İslam öncesi inanç motifleri
Belçika’da Türk ailesi ve din eğitimi
Benliğin inşası
Bergson
Beşinci Avrasya İslam Şurası
Between mothers & sons
Bilgi ve değer
Bilgi ve kutsal
Bilgi ve medeniyet kaynağı sünnet
Bilimin değeri meselesi
Bilimsel araştırma yöntemleri
Bilimsel araştırma yöntemleri
Bir anneye mektuplar
Bir bozkır türküsü beldeleri yaylalarıyla Konya
Bir kutsal bilim ihtiyacı
Bir medeniyet projesi olarak İslam
Bir yönetim modeli : Süleymaniye her dem güçlü yönetim, psikoloji ve kurum kültürü
Brilliant : Secondary school teacher
Büyük dinleri tanımak
Büyük Selçuklu İmparatorluğu tarihi : Alparslan ve zamanı
Canik Sancağı Samsun Kazasının nüfus yapısı (1834-1845)
Cenaze kitabı
Christian formation
Creation a novel
Critical perspectives on Christian education
Cumhuriyet döneminde din eğitimi öğretmeni yetiştirme ve istihdamı
Çağdaş eğitim sistemleri
Çatışan değerlerimiz : aileden topluma, politikadan inançlara, sevgiden aşka kadar....
Çatışan kültürler, keşifler çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler
Çocuğun din eğitimi (0-12 yaş grubu çocukların din eğitimi)
Çocuğun duyusal sorunları
Çocuk eğitiminde sevgi
Çocuk psikolojisi
Çocuk psikolojisi (ruhu)
Çocuk ve ergen psikolojisi
Çocuk ve ergende sosyal ve ahlak gelişimi
Çocuk, genç, aile psikolojisi ve din
Çocuk, genç, aile psikolojisi ve din
Çocuklar gibi güzel masallar
Çocuklar gibi güzel öyküler
Çocuklar gibi güzel şiirler
Çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatalım
Çocukların problem davranışlarına pratik çözüm yolları
Çocukta davranış gelişimi
Çocukta dini duygu ve düşüncenin gelişmesi : (7-12 yaş)
Çocukta zihinsel gelişim
Çokkültürlü vatandaşlık : Kanadalı Türklerin aidiyet çabaları ve değer yapıları
Çokkültürlülük eğitim, kültür ve din eğitimi
Çoklu zeka teorisi ve eğitim
Çöl yasası
Değerler ve eğitimi uluslararası sempozyumu : 26-28 Kasım 2004, İstanbul [Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (2004 : İstanbul)].
Değişen dünya değişen değerler
Delil olma yönünden sünnet : sünnet-vahiy ilişkisi mezheplerin sünnet anlayışı
Delilleriyle aile ilmihali
Demokrasinin sonu
Der Koran : für kinder und Erwachsene
Derin yapı : İslam-Türk felsefe-bilim tarihinin kavram çerçevesi: felsefe bilim yazıları
Designing High-Performance schools
Devlet
Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar : klasik dönem (1302-1606) siyasal, kurumsal ve ekonomik gelişim
Devrü'l-mer'eti's-siyasiyye fi ahdi'n-nebi ve hulefai'r-raşidin
Dictionary of beliefs & religions
Dil, doğruluk ve mantık
Dile gelen Alevilik : bildiriler
Din eğitimi
Din eğitimi açısından İngiltere ve Türkiye
Din eğitimi bilimine giriş
Din eğitimi el kitabı
Din eğitiminde çağdaş konular
Din eğitiminde kalite : sempozyum bildirileri [Din Eğitiminde Kalite Sempozyumu (2013 : İstanbul)]
Din eğitimine giriş
Din eğitiminin temel meseleleri
Din hizmetlerinde rehberlik ve iletişim el kitabı
Din kültürü ve ahlak bilgisi : (Eğitim Fakülteleri için)
Din kültürü ve ahlak bilgisi çalışma toplantısı I
Din nedir ?
Din öğretimi : model, strateji, yöntem, teknikler
Din öğretimi : özel öğretim yöntemleri
Din öğretiminde kavram öğretimi : (doğruluk kavramı örneği)
Din sosyalleşme ve hoşgörü
Din toplum ve kültür : din sosyolojisi ve antropolojisine giriş
Din ve ahlak eğitim öğretimine yeni yaklaşımlar
Din ve fıtrat
Din ve sosyal bütünleşme
Dini danışmanlık ve din hizmetleri
Dini hitabet : çeşitleri, ilkeleri, örnekleri
Dini sosyoloji
Dinler tarihi
Dinler tarihine giriş
Dinlerde hakikat : sosyolojik ve psikolojik bir yaklaşım
Dinlerin dejenerasyonu
Dinsel inançlar ve düşünceler tarihi : Muhammed’den reform çağına
Divan-ı Kebir'de Mevlana'nın eğitim görüşü
Dokuz kehanet
Dostluk üzerine
Dördüncü Avrasya İslam şurası -Saraybosna-
Dua
Duygusal zeka
Duyusal davranış eğitimi
Dünyada ve Türkiye'de çokkültürlü eğitim tartışmaları ve uygulamaları
Düşünce devleti : bir erken dönem ideolojik devlet deneyimi
Düşünüyorum da...
Ebcediyyâtü’l-bahs fi’l-ulûmi’ş-şer’iyye
Ebu'l-Ala Mevdudi ve Tefhimu'l-Kur'an'da dinler
Ebuzer-i Gifari
Education: an Introduction
Effective teaching in schools : theory and pratice
Eğitim araştırmaları felsefesi
Eğitim bilimi : yorumsamacı yöntem, görgül araştırma, eleştirel teori
Eğitim bilimi ve din eğitimi
Eğitim bilimine giriş
Eğitim bilimlerinin gelişimi
Eğitim felsefesi
Eğitim felsefesi
Eğitim felsefesi kavram çözümlemesi
Eğitim psikolojisi
Eğitim psikolojisi
Eğitim psikolojisi
Eğitim psikolojisi : birey ve öğrenme
Eğitim sosyolojisi
Eğitim sosyolojisi : toplumumuz, eğitimimiz
Eğitim sözlüğü
Eğitim üzerine
Eğitim üzerine mektuplar
Eğitim yönetiminde değerler
Eğitimci yönüyle Ahmed Cevdet Paşa
Eğitimde bireysel farklılıklar
Eğitimde etik
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
Eğitimde planlama ve değerlendirmede kuram ve teknikler
Eğitimde program geliştirme
Eğitimde yanlış yöntemler
Eğitimde yeni değerler -eğitimde dönüşüm-
Eğitime giriş
Eğitimin değeri ve gençlik eğitimli İstanbul gençliğinin değerler dünyası
Ehl-i beyt sevgisi
el-Furuk fi'l-luga
el-Medhal ila usuli’t-terbiyeti
el-Menheciyyetü’l-İslâmiyye ve’l-ulumü’s-sülukiyye ve’t-terbeviyye
el-Menhecü's-siyasiyyü li's-sireti en-nebeviyye
Eleştirel düşünme ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri
Eleştirel düşünme ve disiplinlerarası eleştirel düşünme rehberi
Emil ya da çocuk eğitimiüzerine
Emotional problems in children and young people
Erdem peşinde : ahlak teorisi üzerine bir çalışma
Erdem toplumu için bir temel eğitim modeli
Erişkin bireyin kendilik bilinci
es-Siyasetü'ş-şeriatü fi kitabi fethu'l-bari'
Esasü'l-belaga
Eski Konya evleri
Eski Türkçenin grameri
Estetik terbiye -bedii terbiye-
et- Tevhid ve’l-vesata fî’t-terbiyetü’d-daviyye
et-Tacü'l-câmi' li'l-usul fî ehâdîsi'r-Resul
et-Tefsirü’s-sûfi li’l-Kur’ân = Tenbîhü’l-efhâm ile tedebbüri’l-kitabi’l-hakim ve tearrufi’l-âyât ve’n-nebei’l-azim
Etik : yeni değerler ve özgürlük
Etik ve estetik değerler
Etkili öğretmenlik
Etkili öğretmenlik eğitimi
Everyday life in egypt
Evidence-based teaching second edition
Evlilik ve ahlak
Evren tasavvuru : kendini bilmek ya da evreni kurmak
Evrenin sırları ve Allah
Eylem araştırması el kitabı
Farkındalığın ışığı
Fatiha tefsiri
Felsefe dersleri I
Felsefe tarihi
Felsefe tarihi
Felsefe ve edebiyat
Felsefe, batı uygarlığı ve Kur’ân’a göre insan nedir? : düşünceye çağrı
Felsefeye giriş
Felsefi çözümlemelerde yöntem
Fıtrat
Fıtratın dirilişi
Filmlerle din kültürü ve ahlak bilgisi dersi : din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde kullanılabilecek eğitsel klipler
Firavun, Haman ve Karun karşısında Hz. Musa
Forty short plays ann cartwright
Foundational Issues in Christian education : an introduction in evangelical perspective
Fransız sosyoloji okulu'na göre mantığın menşei problemi
Fransız sosyolojisi okuluna göre mantığın menşei problemi
Friday's footprint how society shapes the human mind
Fuzuli ne demek istedi ?
Gazali ve eğitim
Geçen zamanın ardından
Geçmişten günümüze Kıbrıs : idari yapılanma ve din eğitimi
Geçmişten günümüze Samsun / Canik ve değerleri
Geçmişten günümüze şehir ve çocuk
Gelişim psikolojisi : yetişkinlik-yaşlılık-ölüm
Gelişim ve öğrenme
Gelişim ve öğrenme psikolojisi
Genç müslümana modern dünya rehberi
Gençlerin dünyası
Gençliğin dini ve sosyal değerleri
Gençlik çağı : ruh sağlığı ve ruhsal sorunları
Gençlik dönemi ve eğitimi -sempozyum-
Gender differences in human cognition
Genel öğretim yöntemleri
Gönüllü kulluk üzerine söylev
Graigroyston days : the story of an educational revolution
Grant maintained schools
Günümüz İngiltere’sinde din eğitimi
Günümüz İslam toplumlarında inanç problemi sempozyumu
Günümüzde aydınlıktakiler karanlıktakiler
Hadis el kitabı
Hadis tarihi
Hadis-i şerifler ışığında ilahi kelamın müdafaası
Hadisleri anlamada toplumsal boyut : bin bir hadis-i şerif şerhi’nden seçme kırk hadis
Hastalarla iletişim
Hatemü'l-enbiya Hazreti Muhammed ve hayatı
Hayat üzerine düşünceler
Hayırlı çocuk yetiştirmenin temel ilkeleri
Hazreti Muhammed ve yaşadığı hayat : peygamber, devlet başkanı, aile reisi
Hazreti Muhammed’in hayatı
Hedefe yürüken
Hıristiyan kaynaklarına göre hıristiyanlık
Hikaye, oyun ve piyeslerle çocuk eğitimi
Hollanda'daki Türk çocuklarının eğitim sorunları
How brains think
How children learn
Hubut : yeryüzüne iniş
Hukukü'l-ma'etü li'mer'eti'l-müslime
Hurafe ve gerçek ikileminde eğitim : eğitime kurumsal ve tarihsel yaklaşımlar
Hüccetullahü'l-baliga
Hz. Muhammed ve evrensel mesajı
Hz. Muhammed ve gençlik
Hz. Peygamber ve insan onuru sempozyum
Hz. Peygamber ve merhamet eğitimi sempozyum
Hz. Peygamber'in hadislerinde eğitim metodları : Buhari ve Müslim örneği
I : The philosophy and psychology of personal identity
I. Avrasya İslam şurası
II. Abdülhamit dönemi örgün eğitim kurumlarında din eğitimi ve öğretimi
II. Meşrutiyet’te medreseler ve din eğitimi
Introduction to education studies
Irk, tarih ve kültür
Islamischer religionsunterricht deutschland
İbn Bacce'nin insan görüşü
İbn Haldun ve eğitim
İbn Rüşd’ün felsefi düşüncesi
İbn Sina felsefesinde eğitim
İdeal Devlet : el-Medinetü’l-fazıla
İlahiyat İlköğretim Programı okul deneyimi uygulamaları
İlerleme ve din
İleyke eyyühe'l-feta'l-müslim
İlk çağda eğitim felsefesi
İlk çağdan Cumhuriyete Canik
İlkçağ felsefesi tarihi
İlkel komünal toplum, köleci toplum, feodal toplum
İlkel topluluktan uygar topluma : geçiş aşamasında ekonomik toplumsal düşünsel yapıların etkileşimi
İlköğretim 4. ve 5. sınıflar için din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi
İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi : kavramlar yaklaşımlar yöntemler ve teknikler örnek ders işlenişleri
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen adaylarının yeterlilikleri (Kayseri örneği)
İmam hatip liselerinde meslek dersleri öğretimi nasıl olmalı ?
İmam Maturidi ve Maturidilik
İmtihan pedagojisi ve ölçme-değerlendirme teknikleri
İnanç ve amelde Kur’ani kavramlar
İngiliz oryantalizmi ve tasavvuf
İngilizce-Türkçe eğitim terimleri sözlüğü
İnsan
İnsan bilgisinin ilkeleri üzerine
İnsan doğası üzerine bir inceleme
İnsan felsefesi
İnsan gelişiminin devridaimi
İnsan ilişkileri
İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme
İnsan olmak
İnsan ve değerleri
İnsan ve kültür
İnsanca değerler eğitimi
İnsanın anlama yetisi üzerine bir deneme
İnsanın boyutları
İnsanın tabiattaki yeri
İnsani değerler
İslam aile hukuku
İslam bilim
İslam davetçilerine
İslam düşüncesinde iman kavramı
İslam düşüncesinde sünnet : eleştirel bir yaklaşım
İslam eğitim geleneğinde öğretmenlik
İslam felsefesi tarihi dersleri
İslam felsefesine giriş
İslam felsefesinin kaynakları
İslam felsefesinin tarihi
İslam fıkhı ve sünnet : oryantalist J. Schacht'a eleştiri
İslam hukuku açısından tarihten günümüze kredi ve finans yöntemleri : İstanbul, 08-09 Mayıs 2010 Çamlıca Sabatattin Zaim Kültür Merkezi [İslam Hukuku Açısından Tarihten Günümüze Kredi ve Finans Yöntemleri Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantısı
İslam hukukunda ahkamın değişmesi
İslam hukukunda özel mülkiyet ve sınırlamaları
İslam nedir
İslam ve çağdaşlık : fikri bir geleneğin değişimi
İslam ve Devrim
İslam ve laisizm
İslam: idealler ve gerçekler
İslam'da aile ve çocuk terbiyesi -sempozyum-
İslam'da eğitime dair
İslam'da hadis ve sünnetin yeri
İslam’da kolaylaştırma ilkesi : azimet ruhsat ilişkisi
İslam’da modernleşme 1839 - 1939
İslam’ın altın çağında ilim
İslam’ın klasik çağında din hukuk eğitim
İslam’ın klasik çağında ve Hıristiyan Batı’da beşeri bilimler
İslam’ın sosyolojik yorumu
İslam’ın tebliğ tarihi
İslamda bilginin temelleri : (emr kitabı)
İslamda eğitim metodu
İslamda siyasi düşünce tarihi
İslamda tövbe ve dini yaşayıştaki rolü
İslamın doğuş ve ilk yayılışının psiko-sosyal açıdan tahlili
İslamın doğuşu
İslamın yayılış tarihine giriş
İslami açıdan gençlik psikolojisi
İslami bilimde metodoloji sorunu
İslami eğitim : araçlar ve amaçlar [World Conference on Muslim Education (Mecca : 1977)]
İslami gelenekte eğitim ahlakı : öğretmen ve öğrenci adabı
İslamiyetin eğitimimize getirdiği değerler ve Kur'an-ı Kerim’in eğitim ile ilgili ayetlerinin tahlili
İslamiyette kadın öğretimi
İsrailoğulları'ndan ümmet-i Muhammed'e yahudileşme temayülü
İstanbul ve anadoludan sınıf profilleri
İzahu Muhtârü's-Sıhah
Kalıcı felsefe
Karşılaştırmalı din eğitimi
Katledilen piramit
Kayıp halka: İslam-Türk felsefe-bilim tarihinin anlam küresi : felsefe-bilim yazıları
Kazaya İslamiyye muasıra
Kelimelerin büyülü dünyası : anlambilim ve iletişim
Kendi gücünüzü keşfedin
Kendiliğin çözümlenmesi
Kendime engel olmayacağım
Kendin olmak : ipler kimin elinde ?
Kendine güvenen çocuk yetiştirme
Kendini bulmak : insan-tarih yazıları
Kesin inançlılar
Kesinlik üstüne + kültür ve değer
Kimlik ve farklılık : siyasetin açmazlarına dair demokratik çözüm önerileri
Kişiliğin doğası : bilinçlerin karşılıklı ilişkileri
Kişisel değişim stratejileri
Kitleler psikolojisi
Klasik mantık
Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu
Konya Darülkurraları (1400-1920)
Konya tarihi ve Hz. Mevlana
Kur'an : temel ilkeler
Kur'an çalışmalarında yöntem : konulu tefsire metodik bir yaklaşım
Kur'an çerçevesinde
Kur'an ve Sünnet'te emr-i ma'ruf nehy-i münker -tarih ve siyasi tahlil açısından-
Kur'an yorumunda çağdaş yönelimler
Kur'an-ı Kerim mucizesi
Kur'an-ı Kerim'de mes'uliyet : kaynağı,sınırları,sonuçları -sempozyum-
Kur'an'a göre dört terim
Kur'an'da davet metodu
Kur'an'da edebi tasvir
Kur'an'da eğitim kavramları
Kur'an'da iman psikolojisi
Kur'an'da toplumsal çöküş
Kur'an'ın ana konuları
Kur'ana bilimsel, filolojik, pratik yaklaşımlar
Kur’ân açısından vicdan ve değer
Kur’an dilinin analizi ve Kur’an’ı anlamanın metodolojisi
Kur’an tefsiri metodolojisi
Kur’ân terimleri sözlüğü
Kur’ân ve psikoloji
Kur’an-ı Kerim ve kelime anlamlı meal-i icmali : kısa ve öz anlamı
Kur’an’da değerler sistemi
Kur’ân’da değişim, gelişim ve kalite kavramları
Kur’ân’da insan ve toplum
Kur’ân’da Kur’ân
Kur’ân’ın zihni inşası
Kur’ânda kıyamet sahneleri : (cennet-cehennem)
Kuram ve eylem yönüyle din eğitiminin teolojik ve felsefi temelleri -sempozyum-
Kuram-eylem bağlamı: çözümleyici bir felsefe denemesi
Kuramdan uygulamaya : eğitimde program geliştirme
Kuramdan uygulamaya : öğretim ilke ve yöntemleri
Kuramdan uygulamaya : yetişkin eğitimi
Kuramdan uygulamaya öğretim yöntemleri
Kurumlar sosyolojisi : kurumlara başlangıç çerçevesinde bir çalışma
Kuşaklararası din eğitimi
Kutsala, tarihe ve hayata dönüş [Ali Bulaç bütün eserleri ; 3]
Kültür - değişme ve toplumsal çözülme
Kültür bağlamında Japon masalları
Kültür değişmeleri : sosyal, psikolojik bakımdan bir tetkik
Kültür değişmesi ve milliyetçilik
Kültür kimlik ve siyaset : kültüre ilişkin meseleler için kimlik temelli bir yaklaşım
Kültür ve ideoloji
Kültür ve medeniyet
Kültür ve siyaset
Kültürel antropoloji
Kültürel çeşitlilik ve din
Kültürel değerlere duyarlı eğitim : teori, araştırma ve uygulama
Kültürel psikoloji : kültür bağlamında insan ve aile
Kültürlerarası eğitim
Küresel ahlak eğitimi
Küresel eğilimler ışığında Türkiye’de uluslararası öğrenciler
Küreselleşme ve toplum : 21. yüzyılda sosyoloji ve eğitim
Kürtler
Learning to teach in the secondary school a companion to school experince
Learning to teach religious education in the secondary school a companion to school experince
Learning to Teach Religious Education in the Secondary School
Mahremiyet eğitimi
Makasıd ve ictihad : İslam hukuk felsefesi araştırmaları
Makasıdü'ş-şeriati'l-İslâmiyye ve mekarimuha
Maneviyat manevi bakım ve sosyal hizmet
Mantık
Mantık, matematik ve felsefe VII. ulusal sempozyumu: Toplum, bilim, teknoloji ve etik değerler [Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (VII : 2009 : Foça-İzmir)]
Masal estetiği
Max Scheler Felsefesi'nde kişi kavramı ve insan olma sorunu
Medeniyet : müslüman toplumsallığın inşası-
Medeniyetler ve şehirler
Medhal ile'l-Kur’ani’l-Kerim
Medrese geleneği ve modernleşme sürecinde medreseler uluslararası sempozyum = Madrasah tradition and madrasahs in the process of modernization = Kevnetora medreseye u di pevajoya modernbune de rewşa medreseyan
Medreseden Darülfünun’a Türkiye’de yüksek din eğitimi
Medya ve popüler kültür
Menhecü'l-bahsi'l-ictimai beyne'l-vaz'iyye ve'l-mi'yariyye
Menhecü'n-nebiyyi fi'd-da'veti min hılali's-siyreti's-sahiyhati
Meşrutiyet'ten ''Beyaz Devrim''e Canik-Samsun'da seçimler ve siyaset (1877-!950)
Mevsûatu hukûki’l-insan fi’l-İslam
Mitoloji ile inanç arasında : Ortadoğu dinsel gelenekleri üzerine yazılar
Models of religious education
Modern batı düşüncesi Hıristiyanlık ve din algısı
Modern bilimsel araştırma yöntemleri
Modern çağda ahlak sempozyum
Modern çağda ulema
Modern düşüncenin krizi
Modernleşme devrinde ilmiye : Cevdet Paşa - İbnülemin örneği
Moral issues in six religions
Muhammed aleyhisselam : siyer araştırmaları
Muhammed Kudsî el-Bozkırî (Memiş Efendi) (H.1198-1269/M. 1784-1852)
Muhammedi vahiy
Muhammedi yol
Mukaddime
Mukayeseli eğitim felsefesi sistemleri
Musa : Mısır prensi
Musa ve Yahudilik
Mutezile ve insanın özgürlüğü sorunu
Müderris Hasan Kudsi Efendi ve icazetleri (H. 1264-1340 / M. 1847-1921)
Müfredatu elfazi'l-Kur'ân
Müfredatü’l-Kur’an : nazaratun cedide fî tefsiri elfazin Kur’aniyye
Müslümanın ahlakı
Namaz kitabı
Nationalism
Nebevi sünnet: fakihlere ve muhaddislere göre
Nebiyyü'l-İslâm : şahsiyyetühu-hayatühu-risaletihu
New directions in Islamic education : pedagogry & identity formation
Odaktaki sosyoloji din sosyolojisi
Okul öncesi dönemde çocuğun din eğitimi
Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri
Okul öncesi eğitiminde farklı yaklaşımlar ve uygulamaları -sempozyum-
Okul öncesinde değer eğitimi
Okulda ahlak eğitimi ve ahlak öğretiminde örnek olay incelemesi yöntemi
Okulda başarı : etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemleri
Okulsuz toplum
Onuncu kehanet
Orta dereceli okullarda yürütülen din eğitim-öğretiminin problemleri sempozyumu 1-2 Mayıs 1997 [Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitim-Öğretiminin Problemleri Sempozyumu (1997 : Kayseri)].
Ortaçağda eğitim felsefesi
Orucu anlamak
Osmanlı Devleti’nde Şia : Safevi taraftarlarına uygulanan cezai yaptırımlar İran tebaasıyla evlenme yasağı
Osmanlı eğitim mirası : klasik ve modern dönem üzerine makaleler
Osmanlı halkının geleneksel İslam anlayışı ve kaynakları
Osmanlı İmparatorluğu klasik çağ (1300-1600)
Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve sosyal tarihi
Osmanlı İslam tasavvuru
Osmanlı kimliği
Osmanlı medeniyeti : Siyaset, iktisat, sanat
Osmanlı medreselerinde ilim : tabii ilimler
Osmanlı mimarisi
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e siyaset ve değer tartışmaları
Osmanlı'dan günümüze türk toplum yapısı
Osmanlı’da devlet, hukuk, adalet
Osmanlı’da kırk hadis çalışmaları
Oynayalım öğrenelim : din eğitiminde kullanılabilecek eğitsel oyunlar
Öğrenciler ve öğretmenler için NLP
Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları
Öğrenme öğretme yeni teori ve yaklaşımları
Öğrenme psikolojisi
Öğrenme ve öğretme
Öğrenme-öğretme kuramları ve süreç temelli öğretim
Öğrenmeyi öğrenmek
Öğretim ilke ve yöntemleri
Öğretim ilke ve yöntemleri
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme
Öğretim teknolojisi iletişim
Öğretimi planlama uygulama ve değerlendirme
Öğretmenim lütfen bu kitabı okur musun
Öğretmenler gözüyle değerler eğitimi
Öğretmenler için öğrenci psikolojisi ''önce ruhsal eğitim''
Öğretmenlik mesleğine giriş
Öğretmenlik mesleğine giriş
Öğretmenlik mesleğine giriş
Ölüm manifestosu
Ötüken Türkçe sözlük
Özbenliği yaşamak
Özel öğretim yöntemleri : disiplinlerin öğretim teknolojisi
Özgüven
Paradigmanın iflası : resmi ideolojinin eleştirisine giriş
Paradigms and promises : new approaches to educational adminstration
Pastoral care 11-16
Pedagogies of religious education
Pedagogies of Religious Education. Case Studies in the Research and Development of Good Pedagogic Practice in RE
Pedagogy of freedom
Pedagogy of the oppressed
Pedagojide güncel akımlar
Perdeden gönüllere : din eğitiminde kullanılabilecek seçme videolar
Peygamber günlerinde kadın
Peygamber ve devlet adamı Hz. Muhammed
Peygamber ve Ehlibeyt’in eğitimsel siyeri
Peygamberimizden hayat ölçüleri
Peygamberimizin çocuklarla oynadığı oyunlar
Philosophical issues in education
Philosophy of education the key concepts
Planlamadan değerlendirmeye : öğretme sanatı
Postmodernism and education
Pratik ve geniş uygulamalı ingilizce gramer
Primary religious education- A new approach
Priorites in religious education
Problematik olarak din - felsefe münasebeti
Professional Issues in secondary teaching
Psikolojik aktivite : (üstünlük ve toplumsal ilgi)
Psikolojik danışma ve rehberlik: teori ve uygulama
Psychology for teachers
Qualitative reseaerch in education
Quality research papers second edition
Ramses : Batı Akasyası’nın altında
Ramses : Ebu Simbel'in kraliçesi
Ramses : Işığın oğlu
Ramses : Kadeş savaşı
Rasulullah’ın İslam’a davet metodu
Resim, söz ve yazı : imge yaratmanın ve bozmanın yolları
Rivayet ilimlerinde haber-i vahitlerin itikat ve teşri yönlerinden değeri
Sahih-i Buhari: İslamın ilk yılları = İmam Ebu abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhari’nin Kitabu Cami’i’s-sahih ünvanlı eserinin tarihi kitabları
Samsu'da Türk Devri Mimarisi
Samsun coğrafyası
Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati
Secondary teachers at work
Selçuklu Türklerinin İslam tasavvuru
Senaryo yaklaşımlı ve etkinlik temelli siyer öğretimi
Sırat-ı Müstakim Mecmuası: açıklamalı fihrist ve dizin
Sinema ve din eğitimi
Sistem açısından kur’an’da kalp
Sivil itaatsizlik eylemleri ve dini değerler
Sofi’nin dünyası : felsefe tarihi üzerine bir roman
Soruların peşinde
Sosyal beceri eğitimi
Sosyal bilimciler için araştırma metod ve teknikleri
Sosyal bilimciler için araştırma metod ve teknikleri
Sosyal bilimler ve tarih öğretimi
Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri
Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri
Sosyal bilimlerde yöntem
Sosyal değişme ve dini hayat -sempozyum-
Sosyal değişme ve dini normlar : gelenek, modernlik ve postmodernlik ekseninde İslam’ın çağdaş yorumları karşısında halk (İstanbul örneği)
Sosyal etkiler : kim kimi nasıl etkiler?
Sosyal medya : sosyalleşen birey
Sosyal psikolojiye giriş
Sosyoloji açısından din : dinin temel sosyal müesseseler üzerindeki tesirleri
Sosyolojik düşünmek
Sosyolojik kuramlarda eğitim
Söz'ün özü: kelam-ı ilahi'nin tabiatına dair
Speculum mentis ya da bilginin haritası
Starting drama teaching
Stüdyo yaşamlar -küreselleşen dünyada yeni kentsel kurgular-
Sünen-i lehiyye fi'l-ümem ve'l-efrad
Sünnet- vahiy ilişkisi
Sünnetü’l-Hulefâi’r-Râşidin : bahsun fi’l-mefhûm ve’l-hucciyye
Sünni paradigmanın oluşumunda Şafi’i’nin rolü
Systemic religious education
Şahıslararası ihtilafın çözümünde lisanın rolü
Şeyh Safi buyruğu (Bisati)
Taif'e giden taşlanır
Tanzimat’tan sonra Türkiye'de ilim ve mantık anlayışı
Tarih boyunca İslami metodoloji sorunu
Tarih boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik
Tarih düşüncesi : felsefe ve tarih
Tarih düşüncesi : tarih düşüncesinin oluşumu
Tarih düşüncesi : tarih felsefesinin oluşumu
Tarih-i felsefe -Kurûn ula-
Tarihiyle kültürüyle ve güncel gelişmeleriyle Afganisten
Tarihsel sosyoloji : Bloch’tan Wallerstein’e görüşler ve yöntemler
Te'vilu müşkili'l-Kur'ân
Te’vilatü’l-Kur’ân tercümesi
Teaching for quality learning at university
Teaching in higher education
Teaching religious education primary and early years
Teaching today
Teceddüd-i ilmi ve felsefi kütübhanesi : Din gayri ihtiyari bir felsefe, felsefe ihtiyari bir dindir -Felsefe Mecmuası-
Tefhimü'l-Kur'an : Kur'an'ın anlamı ve tefsiri
Tefsir Anabilim Dalı VII. Eşgüdüm Toplantısı ve Bir müfessir olarak Muhammed b. Cerir et-Taberi sempozyumu [Tefsir Anabilim Dalı Eşgüdüm Toplantısı ve Bir Müfessir Olarak Muhammed b. Cerir et-Taberi Sempozyumu (2010 : Konya)]
Tefsir yazıları ve vaazlar
Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları
Tefsiru garibi'l-Kur'ân
Teknoloji destekli din eğitiminin öğrenci başarısı ve kalıcılığına etkisi
Tekvinü'l-mecali's-siyasiyyi'l-İslami : en-nübüvve ve's-siyase
Teorik ve pratik yönleriyle ahlak
Terbiyetü'l-benat fi'l-İslâm
Tevhid ve toplum
Tevhit mesajı : özlü Kur’an tefsiri
The ancient orient
The craft of Chistian teaching : essentials for becoming a very good reacher
The craft of the classroom a survival guide
The essentials of religious education
The human brain
The Philosophy of Christian Religious Education
The philosophy of education an introduction
The prince
The psychology of consciousness
The quality school teacher
The study of personality an interdisciplinary appraisal
Theological approaches to Christian education
Theory of education
Thirty years on
Ticaret ve turizm eğitiminde özel öğretim yöntemleri
To want to learn
Toplumbilimlerinde yöntem
Toplumsal birliğin güçlendirilmesinde dini söylemin önemi
Toplumsal değerler ve gençlik
Toplumsalın sökümü : yapıbozumcu bir sosyolojiye doğru
Toward a theology of special education
Training to teach
Türk dili ve edebiyat
Türk dini düşüncesinin teşekkül devri
Türk düşüncesi : kökenler
Türk eğitim tarihi : M.Ö. 1000- M.S. 2004
Türk milli kültürü
Türk toplumunda aydın sınıfın anatomisi
Türke doğru
Türkiye Türkçesi grameri
Türkiye ve Almanya'da eğitim tartışmaları
Türkiye ve Almanya’da İslam din dersi tartışmaları : İslam din dersi için çerçeve şartları ve deneyimler
Türkiye'de İmam Hatipli olmak : temel sorunlar, beklentiler ve değer yapıları
Türkiye’de din eğitiminin dönüşümü (1997-2012)
Türkiye’de din eğitiminin dönüşümü (1997-2012)
Türkiye’de din felsefesine doğru
Türkiye’de Kur’ân kursları
Türkiye’nin demokratikleşmesi : etnik-dini kesimler üzerinden değişimin analizi
Türkiye’nin gençlik profili
Türkmen aleviler
Türkmen valiler Şirazlı ustalar Osmanlı okurlar : XVI. Yüzyıl Şiraz elyazmaları
Understanding an using english grammar
Understanding schools as organizations
Usulü's-siyasiyyetü li't-terbiye
Uygarlığın ahlaki bunalımları : manevi bir erime mi? yoksa ilerleme mi?
Üçüncü Avrasya İslam şurası
Üçüncü neslin eğitimi
Velilerin eğitimden beklentileri
Was der koran uns sagt
Why humans have cultures : explaining anthropology and social diversity
Writing a content approach to esl composition
XV ve XVI. Asırları Türk asrı yapan değerler [XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler Milletlerarası Sempozyumu (1996 : İstanbul)].
XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı medreselerinde eğitim : (Sahn ve Süleymaniye Medreseleri dönemi)
Yaralı bilinç : geleneksel toplumlarda kültürel şizofreni
Yaratıcı insan
Yaratma cesareti
Yaşama sanatı
Yaşlılık dönemi ve problemleri -sempoyum-
Yaygın din eğitimi sempozyumu : 30 Mart - 01 Nisan 2012 [Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu (2012 : Ankara)]
Yaygın din eğitimi ve sosyal hizmet
Yaygın din eğitiminde din görevlilerinin rolü
Yaygın din öğretimi bağlamında : yaz Kur'an kursları sempozyumu
Yazınsal iletişim
Yeni ahit : Müjde'nin ABC dizini (A-İ)
Yeni bir insan yeni bir toplum : (yanılsama zincirlerinin ötesinde)
Yeni bir psikoloji
Yeni eğitim sisteminde seçmeli din dersleri : imkanlar, fırsatlar, aktörler, sorunlar ve çözüm önerileri
Yerli ve yabancı yazarlardan örneklerle : çocuk edebiyatı
Yetişkin din eğitiminin teorik temelleri
Yetişkin Eğitimi
Yetişkinlik dönemi eğitimi ve problemleri
Yirminci yüzyılda bir ateist Bertrand Russell
Zekât, sadaka üzerine bir inceleme
Zihin çerçeveleri : çoklu zeka kuramı
Ziya Gökalp'in eğitim sosyolojisi
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr