"İlim Hz. Süleyman'ın mührü gibidir, onunla bütün dünya insanın hükmü altına girer, dünya bir sûret, ilim ise onun canıdır."
Hz. Mevlâna
Kişi Detayları
Adı Prof. Dr. Tahir ULUÇ
Görevi Bölüm Başkanı
Bölüm Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı İslam Felsefesi
Oda No 213
Dahili 8103
E-posta tuluc@konya.edu.tr
Diğer E-posta mehmetahiruluc@hotmail.com
Telif Kitapları
Aşkına Giden Yollar
Four Gates- Forty Stations The Stages of Spiritual Journey: Hajji Bektash Veli and His Maqalat
Geleneğe İhanet (Modernitenin Manevi Krizine Dair Makaleler)
Her İnsan Bir Sanatçıdır -Geleneksel Sanat Felsefesi Okumaları-
İbn Arabi Anısına (Makaleler)
İbn Arabi anısına makaleler
İbn Arabi'de Sembolizm
İbn Arabi’de Sembolizm
İşrak Felsefesi (Hikmetü'l-İşrak)
Sühreverdi'nin İbn Sina Eleştirisi
Sühreverdi'nin İbn Sina Felsefesi'ne Yönelttiği Eleştiriler
Şihabeddin Ömer Sühreverdi (Hayatı, Eserleri, Tarikatı)
Tasavvuf Geleneğinde Hırka Giymek ve Giydirmek
Tasavvuf Geleneğinde Hırka Giymek ve Giydirmek
The Maqalat of Hajji Bektash Veli
Çeviri Kitapları
Aşkına Giden Yollar
Four Gates-Forty Stations: The Stages of Spiritual Journey; Hajji Bektash Veli and His Maqālāt
Geleneğe İhanet
Geylani Tefsiri
Her İnsan Bir Sanatçıdır
Hikmetü'l-İşrak: İşrak Felsefesi
İbn Arabi Anısına (Makaleler)
Şihabeddin Ömer Sühreverdi: Hayatı, Eserleri, Tarikatı
The Maqalat of Hajji Bektash Veli
The Meram Book
Bölüm Yazarlıkları
Between Slumber and Awakening” (English translation of “Uyku ile Uyanıklık Arasında” by Erol Güngör), (Chapter 18 of Contemporary Islamic Thought)
Contemporary Turkish Thought, (Chapter 1 of Contemporary Islamic Thought)
Hakemli Makaleleri
1950 Sonrası Türk Düşüncesinin Kapsam ve Sınırları
Abdulvahhâb Eş-Şa’rânî (ö. 973/1567) ve El-Yavâkît ve’l-Cevâhir fî Beyâni ‘Akâidi’l-Ekâbir Adlı Eseri
İbn Arabî’de Mistik Sembolizm
Mawlāna Jalāl al-Dīn Rūmī (1207-1273): A Sufi Representative of Turkish Urban Religiosity (A Philosophical and Sociological Inquiry)
Reflections on the Unity/Trinity Polemics in Islamic Philosophy: Yahyā bin ‘Adī and His Maqālah fī al-Tawhīd (Treatise on Unity)
Tevhit-Teslis Polemiğinin İslâm Felsefesindeki Yansıması: Yahyâ Bin `Adî Ve Makâle Fî’t-Tevhîd Adlı Risalesi
The Reflection of the Wahdat al-Wujūd Doctrine (The Oneness of Being) in the Modern Turkish Thought: Ahmed Avni Konuk and Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi (Translation of and Commentary on Fusūs al-Hikam)
Çevirileri
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Gazellerinde İki Yapısal İlke: Vecd ve Kontrol (J.C. Bürgel'den Çeviri)
Tanıtımları
Modernist and Fundamentalist Debates in Islam (Bookreview)
Striving for Divine Union: Spiritual Exercises for Suhrawardi Sufis (Bookreview)
The Formation of Islam (Bookreview)
Kütüphanesindeki Eserler
A Commentary on Kant's critique of practical reason
A History of İslamic Philosophy
A History of Muslim Philosophy
a portrait of aristotle
A'dan Z'ye Pratik Fransızca Dilbilgisi
Abbasilere yönelik dini ve siyasi isyanlar
Abdülkadir Geylani hayatı-eserleri-görüşleri
Açıklamalı Edebi Osmanlıca 1
Ahlak
Ahlak Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Ahlak nizamı
Ahlak-ı Alai
Ahlakın Dini Temeli
Ahmet Cevdet Paşa'nın Felsefi Düşüncesi
Akademide Felsefe Hikmet Ve Din
Akıl ve İtikad - kelam-felsefe ilişkileri üzerine araştırmalar
Aklın Birlikten Çokluğa Yolculuğu
al-mawrid a modern english- arabic dictionary
alienation
Amuziş-i felsefe
An Introduction to Mulla Sadra's Theosophical System
An İntroduction to understanding the Qur'an with examples
Ana Hatlarıyla İslam Tasavvuf Tarihi
Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi
Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar
Anadolu Selçuklu Sanatı'nda Gezegen ve Burç Tasvirleri
Ankalar ve Kargalar
Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlak
Bakıllani ve İnsan Fiilleri
batı düşüncesi felsefi temeller
Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu
Bazı felsefe meseleleri
being and exıstence in şadra and heidegger a comparatıve ontology
Belagatin Açık Yolu (İmam Ali'nin Hutbeleri, Mektupları Hikmetli Sözleri)
bertrand russel yirminci yüzyılda bir ateist düşünür
Bidayetü Hikmet (Tercüme ve Şerh) -2. cilt-
Bidayetü Hikmet (Tercüme ve Şerh) -3. cilt-
Bidayetü Hikmet (Tercüme ve Şerh) -4. cilt-
Bidâyetü'l-hikme
Bidâyetü'l-hikme (Tercüme ve Şerh)
Bir hıristiyan dogması teslis
Buhari'nin Sahih'i ve Hocaları
Büyük İslam filozofu İbn-i Rüşd
Büyük Mütefekkir Gazali
Cidal Kelam, Arifan ve Felsefe
Contemporary Arab Thought
Contemporary İslamic Thought
Cosmos and History: The Myth of the Eternal Return
criticism and society
Çağdaş Arap Düşüncesi
çağdaş islam düşünürleri
Danişmend-i tus : mecma-yi makalat-i gırdhuma-yı “ulum-i felsefe der asar-ı hace Nasiru’d-din-i Tusi”
dante ve ortaçağda dini sembolizm
Dastanehayi Kotah
Davud el-Kayseri
Der Hikmet ve Marifet
Destur-i zeban-i farisi
Devlet
Diasporada dini yaşamak Azerbaycan Ahıska Türkleri Örneği
Din Dili
Din Felsefesi
Din felsefesinde vahiy ve mucize kavramları
Din Felsefesine Giriş
Dinde Sembolizm
Dinler tarihinde metedoloji denemeleri
Doğu'dan Batı'ya düşüncenin serüveni
Dürretü't-tac
Eastern Religions and Western Thuoght
Ebu Bekir Razi'nin ahlak felsefesi
el-Akidetü’l-İslamiyye:Erkanuha Hakaikuha Müfsidatuha
el-Felsefetü'l-İslamiyyye fi Asri'l-Hadis
El-Futuhat El-Mekkiyye
el-Hayat Necat
el-Kitâbe ve’t-tasavvuf inde İbn Arabi
el-Kitâbü't-tezkari Muhyiddin b. Arabi fi'z-zikra'l-müeyyit es-samine li-milade
el-Mantık
El-Munkızu Mine'd-Dalal (Dalaletten Hidayete)
en-Necat fi'l-mantık ve'l-ilahiyyat
Erbil Şairleri
Fahreddin Razi'nin İbn Sina yorumu ve eleştirisi
fahreddin razi'ye göre kur'an'da i'caz sorunu
Faiz
Farabi
Farabi
Farabi
Farabi ve İbn Sina'ya göre yaratma
Farabi'de bilgi teorisi
Farabi'de Tanrı-İnsan İlişkisi
Farabi'nin iki eseri - Fusulü'l-Medeni - Tenbih Ala Sebili's-Sa'ade -
Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv)
Fatiha Suresi Tefsiri - i'cazü'l-beyan fi te'vili'l-ümmi'l-Kur'an-
Felsefe Şöleni 2014 -Bildiriler Kitabı-
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Ölüm Ötesi
Felsefeye Giriş
Felsefeye Giriş
Felsefi çözümlemelerde yöntem
felsefi doktrinler ve terimler sözlüğü
ferheng-i farisi
Ferheng-i ıstılahat-ı irfan-ı İslami (Farisi-İngilizi / İngilizi-Farisi) = A glossory of Islamic mysticism (English-Persian / Persian-English)
Filozofların Tutarsızlığı
Fransız Sosyoloji Okuluna Göre Mantığın Menşei Problemi
Fransız Sosyoloji Okuluna Göre Mantığın Menşei Problemi
From Highschool to University English Grammar
Fususu'l - Hikem ve Mesnevi'de Peygamber Öyküleri 2
Fususu'l - Hikem ve Mesnevi'de Peygamberlerin Öyküleri
fususu'l hikem okumaları için anahtar
Fususü'l - Hikem Tercüme ve Şerhi 3
Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi
Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu
Geylani Tefsiri
Gönülden Gönüle (Şiir Demeti)
Günümüz İslam toplumlarında inanç problemleri sempozyumu
Günümüz Tefsir Problemleri
Hakikat bilgisine yükseliş ''Mearicü'l-kuds''
Hanvade
Hayy İbn Yakzan [Ruhun Uyanışı]
Hediyyetü'z-zakirin ve hüccetü's-salikin
Heft Dohterane Arzu
Hermetik İslam Düşüncesi'nde Türlerin Efendisi ve Kamil Tabiat Anlayışı
Hıristiyanlıkta Kıyamet Alametleri ve Dünyanın Sonu
Hikmetü'l-İşrak
Hikmetü'l-İşrak
Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri
Hint ve İslam felsefesi
Hz. Ali'nin Yönetim Tarzı
India Wins Freedom -the complete version-
Is god happy?
Islamic Law (Theory & Interpretation)
Islamic Surveys I İslam'i Tetkikler İslam Felsefesi ve Kelamı
İbn Kemal'de Metafizik
İbn Miskeveyh Düşüncesinde Tanrı, Alem ve İnsan
İbn Rüşd felsefesinde yorumbilim (Te'vil)
İbn Sina felsefesinde insan ve alemdeki yeri
İbn Sina felsefesinde metafizik bilginin imkanı sorunu
İbn Sina Metafiziği
İbn Sina Metafiziği
İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık
İbn Sina ve Estetik
İbn Sina ve Thomas Aquinas’ta kötülük problemi
İbn Sina'da varlık nazariyesi
İbn Sina'nın Mirası
ibrahimi dinlerde mesih'in dönüşü
İdeal devlet ''el-Medinetü'l-Fazıla''
İhvan-ı Safa Felsefesinde Tanrı ve Alem
İhvan-ı Safa’da felsefe ve din münasebeti
İhvan-ı Safa’da varlık düşüncesi
İlahi dinlerde (yahudilik, hıristiyanlık ve İslam'da) dini semboller
İlim ve hikmetin aydınlığında
ilimlerin sayımı ''ihsau'l-Ulum''
İlk Çağ Felsefesi Tarihi
İlk İslam Hümanistleri -İhvan-ı Safa Topluluğu ve İnsan Felsefesi-
İlkçağ Felsefesi Tarihi
İmamiyye Şia'sında Velayet-i Fakih Teorisi Araştırma Tahlil Tenkit
İmanın dinamikleri
İnanç ve Amelde Kur'ani Kavramlar
İnsan-ı Kamil
intellectual origins of islamic resurgence in the modern arab world
İslam
İslam ahlak esasları ve felsefesi
islam ahlak felsefesi
islam ahlak felsefesine giriş
İslam Ahlak Teorileri
islam and natural law
İslam düşüncesi yazıları
islam düşüncesinde felsefe eleştirileri
İslam Düşünürleri
İslam felsefesi Kelamı ve Tasavvufuna Giriş
İslam Felsefesi Tarih ve Problemleri
İslam Felsefesi Tarihi
İslam Felsefesi Tarihi
İslam Felsefesi Tarihine Giriş
İslam felsefesinde akıl-vahiy felsefe-din ilişkisi
İslam Felsefesinde Metaforik Üslup
islam felsefesinde mistik bilginin yeri
İslam Felsefesine Giriş
islam felsefesinin serüveni
İslam kaynakları ışığında Aristoteles ve Felsefesi
İslam Kelamı
İslam Medeniyetinin Küreselliği
İslam Meşşai Felsefesinde Filozof
İslam'da Entelektüel Gelenekler
İslam'ın klasik çağında felsefe tasavvuru
İslami Açıdan Gençlik Psikolojisi
islamic fundamentalism in egyptian politics
İşaretler ve Tembihler
İşrak Hikmet
Kalender ve Kale -Sühreverdi'nin hayat hikayesi-
Kelam
Kelami Fırkalar ve Mezhepler
Kerkük Matbuat Tarihi
Keşfu'l-Mahcub Hakikat Bilgisi
kırk hadis şerhi ve tercümesi
kıyamet ve ahiret ölüm ve ölüm ötesi hayat
Kindi Felsefi Risaleler
Kitab el-Cem Beyne’r Re’yeyn el-Hakimeyn
Kitabu'ş-Şifa Metafizik
Kitabu'ş-Şifa: Yorum Üzerine
Klasik İslam Fİlozofları ve Düşünceleri
Klasik Mantık
konya merkezdeki manevi halk inançlarının dinler tarihi ve din fenomonolojisi açısından değerlendirilmesi
Konya Öykü Günleri 1 (Öykü Sempozyumu Bildirileri)
Konya şer'iyye sicilleri ışığında ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı
Konya'da Düşünce ve Sanat
Kur'an Dilinin Analizi ve Kur'an'ı Anlamanın Metodolojisi
Kur'an İlimlerine Giriş
Kur'an Tefsiri Metodolojisi
Kur'an ve Aşırı Yorum (Tefsirde Batınilik ve Batıni Te'vil Geleneği)
Kur'an ve Tasavvuf tefsirlerin tasavvufa bakışı
Kur'an'dan Esintiler
Kur'an'ın Dört Temel Terimi (İlah-Rab-Din-İbadet)
kuran surelerinin kimliği
Kurtuluş Savaşı'nda Bektaşiler
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) -Yeni Çeviri-
Lawrence of Arabia Seven Pillars of Wisdom
Les Motifs Zoroastriens dans la Philosophie de Sohrawardi
Levkeri'de Tanrı Tasaavvuru
Mecmua-i asar
Meram Kitabı
Metafizik
Metafizik Şerhi
Mevlana Celaleddin Rumi ve Mesnevi'de Bahsedilen Dinler
Mevlana Mesnevisi'nin Evrenselliği
Mevlana ve Türbesi
Meyyatü Şifa (Tercüme)
Mistisizm ve Felsefe
Mistisizmin Ana Hatları
Modern Çağda Ahlak -Sempozyum-
Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi
Mukayeseli İslam ve Batı Felsefeleri'nde Sistematik Problemler
Musa bin Meymun- Rambam Maymonides'in Hayatı ve Eserleri: Delaletü'l-Hairin- More Nevuhim
Mutluluğun Kazanılması ''Tahsilu's-Sa'ada''
Müntehabat-ı ez asar-ı hükema-yı ilahi-yi İran
Müslüman Aydın -Gazali Hakkında Bir Araştırma-
Müslümanların Hıristiyanlığa Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları
Nahivciler ile mantıkçılar arasındaki tartışmalar
Name-i Sühreverdi : (mecmua-i makalat)
Necmeddin el-Katibi el-Kazvini'nin Bilgi Teorisi
Nihayetü El-Hikmet
Nihayetü'l-hikme
Nihayetü'l-hikme
Nikomakhos'a Etik
Ortaçağ Felsefesinin Ruhu
ortaçağda felsefe
Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi
Oryantalizm, Oksidentalizm ve Sanat
Osmanlı Devletinde Hahambaşılık Müesseseleri
oxford dictionary of english idioms
oxford dictionary of phrasal verbs
Peygamber ve Ehl-i Beyt'in Eğitimsel Siyeri: Ahlaki Eğitim -cilt 3-
Peygamber ve Ehl-i Beyt'in Eğitimsel Siyeri: Dini Eğitim -cilt 2-
Peygamber ve Ehl-i Beyt'in Eğitimsel Siyeri: Evlat Eğitimi -cilt 1-
Praxis And Action
Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti
Reflections on the Qur'an
Resail Tevhidi
Resail-i Kayseri: et-Tevhid ve’n-nübüvve ve’l-velaye; Esasü’l-vahdaniyye [ve menbaü’l-ferdaniyye; Nihayetü’l-beyan fi dirayeti’z-zaman.
Risaleler
Ruhçu Yanılgı
Sadreddin Konevi'de bilgi ve varlık
Saduddin Teftazani ve Nübüvvet Görüşü
Sahife-i Seccadiye (İbn Zeynelabidin'de Dualar)
Se Risale ez: el-Mesailü'l-kudsiyye; Müteşabihati'l-Kur'ân; Ecvibetü’l-mesail
Sırru'l-Esrar (Sırların Sırrı)
six secular philosophers
Söylem Analizi: Ne Demek İstiyorsun?
Sufilerin hadis anlayışı Bursevi örneği
Sühreverdi Şeyhi İşrak : mediha-i seray-ı nur
Sühreverdi ve İşrak Felsefesi
sühreverdi ve işrak felsefesi
Sünnet Aklani İslami der İran
Şehr-i Ab ve Ayna
Şerh ber zadü’l-müsafir-i Molla Sadra
Şerh Hal-u Asar
Şerh Hikmetü'l-İşrak - Commentary on the philosophy of illumination
Şerh Hikmetü'l-İşrak Sühreverdi
Şerhu Fususu’l-Hikem
Şerhu Gureri'l-feraid = Şerhu Manzume-i hikmet
Şerhu Kısa Gurbet Garbiye Sühreverdi
Şerhu Mukaddime-i Kayseri ber Fususü'l-hikem
Şerhu uyuni'l-hikme
şeyhü'l işrakın izinde
Şia'nın Oluşumu -Hz. Ali'nin Vasiliği Düşüncesi-
Tanzimattan sonra Türkiye'de ilim ve mantık anlayışı
Tarih Meşrute İran
Tarih-i hicde sale-i Azerbaycan
Tarihin Tahrifi: İbn Sebe Meselesi
Târîhu felasifeti'l-İslâm fi'l-Meşrik ve'l-Magrib
Tarik Arifan
Tasavvuf Tarihine Giriş
Tasavvuf Terimler ve Deyimler Sözlüğü
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü
Tasavvuf ve Tarikatların Yenilenmesi
tasavvuf ve tevhid'de parlak inciler
Tasavvufi meselelere fıkhi bakış
tasavvufun mahiyeti(şifaü's-sail)
Tefsir Ekolleri -1.cilt-
Tefsir Ekolleri -2. cilt-
The Abc of Relativity
The Faith and Pratice of Al-Ghazali
The Formation of İslam
The İdea of the holy
The Leaven of the Ancients Suhrawardi and the Heritage of the Greeks
The Mathnawi of Jalalu'ddin Rumi 6
The Meram Book
The Müslim World
the philosophical works of Descartes
The Philosophy of Illumination -Hikmetü'l-İşrak
The Pre-Socratics
The Public and its Problems
The Self-Disclosure of God
The story of philosophy the lives and opinions of the greater philosophers
The Sufi Path of Knowledge
The Sufi Path of Love (The Spiritual Teachings of Rumi)
The Wisdom of the mystic east Suhrawardi and Platonic Orientalism
türk dili yazılı ve sözlü anlatım bilgileri
Türkiye'de Din Felsefesi'ne Doğru
Utopia
Üç Müslüman Bilge
Üç Tehafüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti
Yasalar
Yunus Emre'de Allah-Alem-İnsan Münasebeti
Yunus Emre'de çıktım erik dalına
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr